# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Poradnik początkującego transportowca cz. 3: Jak uzyskać licencję transportową?


Licencja transportowa to dokument uprawniający do zarobkowego przewozu osób lub rzeczy. Akty prawne, które regulują świadczenie ww. usług to ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, a w przypadku transportu międzynarodowego to Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.
Te przepisy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa firmom świadczącym usługi w branży transportowej, kierowcom oraz odbiorcom usług.

Licencję transportową powinien posiadać każdy przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie transportu osób lub rzeczy pojazdami o DMC powyżej 3,5t, za wyjątkiem sytuacji, w której usługodawca nie zarabia na wykonywanej usłudze – transport jest pomocniczą działalnością przedsiębiorstwa (np. dowóz pracowników do zakładu pracy). Służby drogowe mogą prosić o okazanie licencji w czasie każdej kontroli, dlatego kierowca 
zawsze musi mieć przy sobie potwierdzoną kopię licencji.
Zależnie od zasięgu działalności transportowej potrzebny jest inny rodzaj licencji. Licencja na transport krajowy jest wystarczająca dla przewozu na terenie Polski. Jeśli natomiast planujesz prowadzić działalność również poza granicami kraju, potrzebujesz licencji wspólnotowej na transport międzynarodowy.

Licencja na transport krajowy

Warunki uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego w Polsce

Przedsiębiorca, który chce uzyskać licencję na transport krajowy musi spełnić poniższe warunki, określone w ustawie o transporcie drogowym:
 • posiadać certyfikat kompetencji zawodowych;
 • znajdować się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem (w przypadku pośrednictwa przy przewozie rzeczy to 50.000 euro).
 • mieć dobrą reputację;
 • nie może być osobą skazaną za przestępstwa skarbowe i/lub związane z wykonywanym zawodem;
 • nie może mieć zakazu wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego.
Jeżeli przedsiębiorca zamierza świadczyć usługi pośrednictwa przy przewozie rzeczy tylko na terenie Polski, to nie musi mieć zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie licencji na transport krajowy należy złożyć w starostwie powiatowym właściwym dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Wraz z wnioskiem należy załączyć:
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie;
 • kopię certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej;
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem o spełnianiu wymogu dobrej  reputacji;
 • dowód uiszczenia opłaty .
Złóż wniosek o licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy online. 

Licencja na transport międzynarodowy

Warunki uzyskania licencji wspólnotowej

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego musi posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz spełniać następujące wymogi:
 • posiadać siedzibę w jednym z państw członkowskich;
 • cieszyć się dobrą reputacją;
 • mieć wymaganą zdolność finansową (9 tys. euro zabezpieczenia na pierwszy pojazd transportowy, 5 tys. euro na każdy kolejny);
 • posiadać wymagane kompetencje zawodowe.
Ponadto Państwa  członkowskie  mogą  nałożyć  dodatkowe  wymogi, które przedsiębiorcy muszą spełniać, aby wykonywać zawód przewoźnika drogowego.
Każdy pojazd wykorzystywany do przewozów międzynarodowych rzeczy musi być zgłoszony do licencji wspólnotowej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie licencji na transport międzynarodowy należy złożyć w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Wraz z wnioskiem należy załączyć:
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie;
 • kopię certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej;
 • oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej;
 • oświadczenie dotyczące kierowców;
 • oświadczenie o niekaralności / informację z KRK;
 • wykaz pojazdów;
 • dowód uiszczenia opłaty ;
Złóż wniosek o licencję wspólnotową: https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_1523_01
 

Koszty uzyskania licencji transportowej

Licencja krajowa

Koszt krajowej licencji transportowej wynosi:

 • 800 zł – w przypadku licencji na okres od 2 do 15 lat,

 • 900 zł – w przypadku licencji na okres od 15 do 30 lat,

 • 1000 zł – w przypadku licencji na okres od 30 do 50 lat.

Cena każdego z wariantów jest mniejsza o 100 złotych dla licencji na przewóz osób.

Licencja wspólnotowa

Koszt międzynarodowej licencji transportowej jest znacząco wyższy i wynosi:

 • 4000 zł za licencję + 440 zł za wypis licencji na okres do 5 lat,

 • 8000 zł za licencję + 880 zł za wypis licencji na okres do 10 lat.

Konieczne w tym przypadku zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego to dodatkowy koszt 1000 zł.
Oprócz tego każdy zgłoszony pojazd jest objęty opłatą w wysokości 10% kwoty za udzielenie licencji.

Czas oczekiwania na licencję transportową

Zgodnie z art. 35 § 3 kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) przetworzenie wniosku powinno nastąpić w ciągu maksymalnie miesiąca.
W przypadku dodatkowych komplikacji okres ten może zostać wydłużony do dwóch miesięcy.
W praktyce okres ten jest często znacznie krótszy. Zwykle na wydanie licencji czeka się od 5 do 20 dni.

Wymagane zaplecze finansowe

Uzyskanie licencji na transport międzynarodowy jest bardziej kosztowne i wiąże się z koniecznością spełnienia większej ilości wymagań niż w przypadku licencji na transport krajowy. Dlatego większość nowych firm zaczyna działalność od transportu krajowego, a dopiero później rozszerza swoją działalność na inne kraje, chyba że ma od razu pewne zlecenia na transport międzynarodowy.

Wymóg udokumentowania sytuacji finansowej

Należy mieć na uwadze, że każdy przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego musi udokumentować, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. W przypadku pośrednictwa przy przewozie rzeczy, przedsiębiorca musi udokumentować, że ma dostępne środki finansowe lub majątek w wysokości 50.000 euro. Nie oznacza to, że przedsiębiorca musi dysponować środkami pieniężnymi w tej wysokości. To jedna z opcji. Może mieć np. udzieloną gwarancję lub poręczenie bankowe, albo własną nieruchomość tej wartości.

Pojazdy

Transport krajowy i transport międzynarodowy może być wykonywany pojazdami, które nie są własnością przedsiębiorcy – może mieć prawo do dysponowania nimi np. w oparciu o umowę leasingu. Wówczas wystarczy mieć środki na wkład własny. Jest to zazwyczaj od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, w zależności od przedmiotu leasingu. To dobre rozwiązanie, dla osób które nie chcą zamrażać zbyt dużo środków finansowych.

Złóż wniosek o leasing dla firm jeszcze przed założeniem działalności. Sprawdź ofertę leasing na start. https://leasingpolski.pl/pl,139,leasing-na-start.html
×