# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Poradnik początkującego transportowca cz. 4: Jak wybrać kod PKD?


Spis treści:

| 1. Czym jest PKD?

| 2. Kto i kiedy musi dokonać wyboru?

| 3. System kodów i klasyfikacja PKD

| 4. Przeważający rodzaj działalności

| 5. Przedmiot pozostałej działalności

| 6. Wskaż kody PKD określające działalność Twojej firmy

| 7. Aktualizacja lub zmiana PKD

| 8. Interpretacja indywidualna


Podczas rejestracji firmy, niezależnie od formy jej prowadzenia, trzeba wskazać przedmiot przeważającej działalności. Opcjonalnie, również zgodnie z Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), należy wybrać przedmiot pozostałej działalności.
 

Czym jest PKD?

Obowiązujący aktualnie system kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności został uchwalony 24 grudnia 2007 r. rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz.U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007 r.). Wszedł on w życie z początkiem 2008 r. PKD wykorzystuje się do klasyfikowania podmiotów gospodarczych według rodzaju prowadzonej przez nie działalności. Stosuje się go dla potrzeb krajowego urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON), a także w celach statystycznych i rachunkowych.
 

Kto i kiedy musi dokonać wyboru PKD?

Obowiązek wyboru kodów PKD dotyczy osób zakładających jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę już na etapie rejestracji firmy. Są one podstawą do nadania numeru REGON przez urząd statystyczny.

Jednoosobową działalność gospodarczą należy zarejestrować w CEIDG, a kody PKD podać w formularzu CEIDG-1 (w pkt. 06.2).

W przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej (np. spółka jawna, spółka komandytowa) lub kapitałowej (np. spółka z o.o.), rejestracji należy dokonać w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Kody PKD muszą być uwidocznione w rejestrze spółki w KRS, ale nie trzeba ich wpisywać do umowy spółki. Wymagane jest jedynie opisanie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej. Niemniej wpisanie kodów PKD w umowie spółki ułatwia sądowi ocenę zgodności złożonego wniosku o wpis do KRS i zwiększa szansę przyjęcia wniosku.
 

System kodów i klasyfikacja PKD

PKD ustala symbole, nazwy i zakres grupowań klasyfikacyjnych na pięciu różnych poziomach: sekcji, działów, grup, klas oraz podklas.

Poziomy PKD:

 • Sekcje – 21 sekcji, każda oznaczona jedną literą alfabetu, np. H – Transport i gospodarka magazynowa.

 • Działy – 88 działów oznaczonych dwoma cyframi, np. 49 – Transport lądowy oraz transport rurociągowy.  

 • Grupy – 272 grup oznaczonych trzema cyframi, np. 49.4 – Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami.

 • Klasy – 615 klas oznaczonych czterema cyframi, np. 49.41 – Transport drogowy towarów.

 • Podklasy – 654 podklas oznaczonych pięcioma znakami alfanumerycznymi, np. 49.41.Z Transport drogowy towarów.

Pełną klasyfikację kodów PKD wraz z opisem znajdziesz na tej stronie.
 

Przeważający rodzaj działalności

Jeżeli głównym przedmiotem Twojej działalności będzie świadczenie usług transportowych, to jako przedmiot przeważającej działalności powinieneś wybrać kod PKD z sekcji H.

Jednym z najczęściej wybieranych kodów PKD w branży transportowej jest 49.41.Z Transport drogowy towarów, z uwagi na to że niniejsza podklasa obejmuje przewozy towarów realizowane środkami transportu drogowego (w tym m. in. towarów ciężkich, towarów masowych i dłużyc).

Przedsiębiorcy zajmujący się przewozem pasażerów najczęściej wybierają kod 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (w tym m.in. przewozy wycieczkowe i turystyczne oraz autobusowe przewozy szkolne i pracownicze) lub 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (w tym m.in. miejskie lub podmiejskie przewozy pasażerskie).

 

Przedmiot pozostałej działalności

Podanie większej ilości kodów, określanych jako przedmiot pozostałej działalności, jest opcjonalne. Pozostałe kody PKD mogą (ale nie muszą) pochodzić z tej samej sekcji co kod główny.

Przykłady innych sekcji:

 • Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo;

 • Sekcja F – Budownictwo;

 • Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;

Dla firm rejestrujących się w KRS określony jest limit maksymalnie 10 kodów. W przypadku firm rejestrujących się w CEIDG nie ma ustalonego limitu, niemniej jednak należy podać te kody, które rzeczywiście będą odpowiadać prowadzonej działalności.

Gdy masz wątpliwości, zazwyczaj bezpieczniej jest wskazać kod niż go pominąć. Pozwoli to uniknąć kary w przypadku kontroli przeprowadzonej przez urząd skarbowy.

 

Wskaż kody PKD określające działalność Twojej firmy

 • Brak właściwego kodu PKD stanowi niedopełnienie obowiązków administracyjnych. Takie działanie może być uznane za odmowę wykonania obowiązku statystycznego.

 • Wystawienie faktury wskazującej na działalność nie objętą zgłoszonymi kodami PKD jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

 • Zgłoszenie prawidłowych kodów PKD pozwala wykazać, że poniesiony wydatek rzeczywiście ma związek z prowadzoną działalnością.

Jeżeli planujesz stopniowe poszerzanie zakresu oferowanych usług, to lepiej podać więcej kodów PKD od razu. Poszerzenia działalności o nowe kody PKD można dokonać w dowolnym momencie, ale należy to zrobić przed uzyskaniem przychodu z zakresu, którego dotyczy nowy kod PKD.

Poza tym, kod PKD ma znaczenie w przypadku starań o dotacje lub podczas udziału w przetargach. Większość ofert skierowana jest do firm z konkretnymi kodami PKD, gdyż to potwierdza, że firma dostarcza określone usługi.

Niemniej jednak, warto mieć na uwadze, że z niektórymi kodami PKD wiążą się specyficzne obowiązki, takie jak obowiązek bycia podatnikiem VAT czy obowiązek stosowania kas fiskalnych. Są też kody zarezerwowane wyłącznie dla rolników lub spółek prawa handlowego. Przed rejestracją firmy należy sprawdzić czy podanie określonego kodu nie wiąże się z dodatkowymi wymaganiami wobec przedsiębiorcy.
 

Aktualizacja lub zmiana PKD

Kiedy zmienia się zakres Twojej działalności, masz obowiązek dokonać aktualizacji kodów PKD w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.

Zmiana kodów PKD w CEIDG jest bezpłatna. Jeżeli to Twój jedyny wniosek przetwarzany w danym momencie, to zmiana wpisu powinna pojawić się już następnego dnia roboczego od złożenia wniosku do CEIDG.

W przypadku spółki zarejestrowanej w KRS możesz wpisać tylko te kody, które są zgodne z przedmiotem działalności wskazanym w umowie spółki. Kod PKD można wpisać w KRS, jeżeli umowa spółki przewiduje już dany rodzaj działalności. Zmiana umowy nie jest konieczna, jeśli spółka zamierza podjąć działalność w zakresie mieszczącym się w grupie klasyfikacyjnej już wpisanej do rejestru w KRS. W przeciwnym razie konieczna jest wcześniejsza aktualizacja treści umowy. Wówczas trzeba liczyć się z kosztami administracyjnymi.

 

Interpretacja indywidualna

W dalszym ciągu masz wątpliwości, jakie kody PKD powinieneś wybrać? Możesz zawnioskować o nadanie symbolu klasyfikacyjnego do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. W przypadku zapytania o nadanie symbolu według klasyfikacji PKD należy zamieścić we wniosku dokładny opis prowadzonej działalności. Informacja wydana przez Urząd Statystyczny w Łodzi nie stanowi decyzji administracyjnej i nie ma charakteru wiążącego, ale w przypadku sporu z organami podatkowymi jest podstawowym argumentem, na który podatnik może się powoływać.

Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur nie pobiera opłaty za ustalenia grupowania rodzaju działalności według PKD dla potrzeb rejestracji, rozszerzenia, bądź zmiany prowadzonej działalności gospodarczej.

W oczekiwaniu na odpowiedź trzeba uzbroić się w cierpliwość. Informacje klasyfikacyjne są wydawane przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur bez zbędnej zwłoki, w terminie do 3 miesięcy od daty wpływu wniosku do Urzędu Statystycznego w Łodzi.


Wniosek online o nadanie symbolu klasyfikacyjnego znajdziesz tutaj.

Poznaj ofertę finansowania dla nowych firm Leasing na Start!

×