# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Ubezpieczenie samochodu w leasingu - jakie są możliwości?Ubezpieczenie samochodu w leasingu – pełen pakiet ubezpieczeń

Samochód w leasingu jest własnością firmy leasingowej,  a nie osoby, która użytkuje auto. W związku z tym, leasingobiorca w kwestii ubezpieczenia musi dostosować się do warunków, które określił leasingodawca.
Firma leasingowa jako właściciel pojazdu ma prawo do dyktowania warunków ubezpieczenia auta. Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC, należy ubezpieczyć pojazd o dodatkowe Autocasco. Pakiet OC+ AC ma zabezpieczyć przedmiot leasingu przed ewentualnym zniszczeniem lub stratą. Chroni to firmę leasingową przed możliwymi problemami z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzenie samochodu podczas użytkowania, a także leasingobiorcę przed poniesieniem dodatkowych kosztów za naprawę pojazdu.
Leasing samochodu wymaga pełnego ubezpieczenia komunikacyjnego. W związku z tym, firmy leasingowe proponują zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z umową leasingu. Firma leasingowa współpracuje z firmą ubezpieczeniową i przedstawia leasingobiorcy jej ofertę. Korzyścią jest załatwienie wszystkim formalności za jednym razem. Składka na polisę może być niższa ze względu na zawartą umowę pomiędzy leasingodawcą, a towarzystwem ubezpieczeniowym, jednym lub kilkoma. To z kolei ogranicza wybór w wyborze zakładu ubezpieczeń.


Ubezpieczenie auta w leasingu finansowym

Leasing finansowy pozwala przedsiębiorcy na zakwalifikowanie do kosztów uzyskania przychodów część odsetkową rat leasingowych. Może również wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych i amortyzowania go w czasie. Wyróżnia się dwie metody amortyzacji:

  • liniową – podstawowy sposób amortyzacji samochodu osobowego. Stawka amortyzacji wynikająca z ustawowego wykazu (załącznik do ustawy o PIT) wynosi 20% w skali roku. Samochód będzie amortyzowany przez 5 lat
  • indywidualną – może mieć zastosowanie w przypadku samochodów osobowych uznanych za używane (minimum 6 miesięcy przed nabyciem) lub ulepszone). Maksymalna stawka amortyzacji wynosi 40% w skali roku. Samochód będzie amortyzowany przez 2,5 roku. 

Do końca 2018 roku zgodnie z przepisami nie uznawało się za kosz podatkowy odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania. Natomiast od 1 stycznia 2019 roku, w związku z nowelizacją ustawy o PIT, podatnicy mogą ująć odpisy amortyzacyjne w kosztach uzyskania przychodów, których wartość nie przekroczy 150 000 zł. Limit wzrósł więc o ok 70 000 zł. Wynika to z art. 23 ust. 1 pkt 4 znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ubezpieczenie auta w leasingu operacyjnym

W leasingu operacyjnym, przez cały okres trwania umowy leasingowej, właścicielem pojazdu jest firma leasingowa. To ona dokonuje amortyzacji pojazdu. W związku z tym, przedsiębiorca nie wprowadza go do ewidencji środków trwałych ani nie amortyzuje go w czasie. Do końca 2018 roku firma mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie opłaty leasingowe wraz z ratami leasingowymi. Po nowelizacji ustawy, która weszła w życie w 2019 roku,  nastąpiły zmiany. Do kosztów uzyskania przychodów można ująć:

  • wydatki związane ze spłatą rat leasingowych do wysokości 150 000 zł w stosunku do wartości samochodu osobowego. Ograniczenie odnosi się do części raty, która dotyczy spłaty wartości początkowej samochodu wraz z nieodliczonym podatkiem VAT. Natomiast część odsetkową można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w całości.
  • wydatki na eksploatację auta osobowego w leasingu: zakup paliwa, przeglądy, naprawy w wysokości 75% kosztów w przypadku pojazdów użytkowanych na cele działalności gospodarczej, a także na inne np. prywatne. Limit ten obejmuje niedoliczoną część podatku VAT. Zaliczenie wydatku w całości może nastąpić w sytuacji, gdy podatnik wykorzystuje samochód tylko w działalności gospodarczej i prowadzi kilometrówkę dla celów VAT.


Ubezpieczenie samochodu w leasingu powyżej 20000 euro

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 47 ustawy o PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Przed nowelizacją ustawy, która weszła w życie po 1 stycznia 2019 roku, kwota wynosiła 20 000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Zmiana jest przede wszystkim korzystna dla przedsiębiorców, którzy posiadają w majątku trwałym pojazdy o wysokiej wartości początkowej.
W umowach leasingowych, które zostały zawarte przed 1 stycznia 2019 r., stosuje się przepisy ustawy o PIT w brzmieniu wcześniejszym, obowiązującym w roku poprzednim. Ustawodawca wskazał, że jeżeli umowy zostaną po 31 grudnia 2018 roku zawarte, zmienione bądź odnowione, to wówczas obowiązują nowe regulacje, które weszły w życie po 1 stycznia 2019 roku.
 
 

×