# info@lp24.pl      #    /58/ 5555 666
Leasing samochodów używanych i nowych - Leasing Polski

Weksel a umowa leasingu


Weksel to taki papier wartościowy, który jest zabezpieczeniem umowy pomiędzy stronami. Podpisanie weksla gwarantuje finansującemu terminową spłatę zobowiązań wystawcy dokumentu przez niego samego lub osobę przez niego wskazaną. Jest to dodatkowe zabezpieczenie, które może zaproponować leasingodawca w sytuacji, w której Twoja firma jest zadłużona lub gdy wnioskujesz o obniżenie wpłaty początkowej.

Weksel może być użyty jako:

  • środek płatniczy (kredytowy) – umożliwia uzyskanie finansowania, np. leasingu, kredytu lub pożyczki
  • środek zabezpieczający – gwarantuje uregulowanie zobowiązania w ustalonych czasie i kwocie, ułatwia sądową egzekucję należności
  • środek obiegowy - daje możliwość opłacenia należności względem innej osoby, a tym samym przeniesienia na nią dotychczasowych zobowiązań dłużnika

Rodzaje weksli

Możesz się spotkać z dwoma rodzajami weksli: własnym i trasowanym. Zdecydowanie częściej spotykany jest weksel własny, w którym wystawca weksla zobowiązuje się do spłaty wskazanej kwoty.
Weksle trasowane to takie, w których wystawca weksla zleca uregulowanie należności z wierzycielem osobie trzeciej (trasantowi), najczęściej własnemu dłużnikowi.

Aby weksel był ważny, musi:

  • być sporządzony na piśmie
  • zawierać nazwę (słowo weksel)
  • zawierać informacje takie jak: termin płatności, miejsce płatności, bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia oznaczonej sumy pieniędzy, nazwisko osoby, na rzecz której zapłata ma być dokonana
  • wskazywać datę i miejsce wystawienia
  • podpis wystawcy – w przypadku osoby prawnej jest to upoważniony reprezentant i pieczęć firmowa; w przypadku spółki cywilnej: wspólnicy, których dotyczy zobowiązanie
W przypadku niedopełnienia powyższych wymogów weksel może być uznany za nieważny. W przypadku weksla in blanco nie jest wpisana kwota transakcji. W momencie, w którym wierzyciel chce zrealizować weksel uzupełnia go zgodnie z przygotowaną wcześniej deklaracją wekslową.
×